Условия за ползване2020-11-14T11:40:39+02:00

Политика за поверителност
ОБЩИ УСЛОВИЯ на  SPLASHDesign.bg

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Сайтът SPLASHDesign.bg  е собственост на  “ СПЛАШДизайн Студио ” ЕООД, регистрирано по Търговския закон и Закона за Търговския регистър, надлежно вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК/ПИК 205859690, със седалище и адрес на управление: област София, община София, гр. София 1000, ж.к. Белите Брези бл. 11, наричано по-долу Дружеството, или с името на сайта SPLASHDesign.bg и е партньор в реализирането на отделни дейности на платформата SPLASHDesign.bg,

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и “ СПЛАШДизайн Студио ” ЕООД, ЕИК/ПИК 205859690.

Електронна поща за контакт: studio@splashdesign.bg

Телефон за контакт: +359 894 636 228

Адрес за кореспонденция:  България, област София, община София, гр. София 1000, ж.к. Белите Брези бл. 11.

ІІ. ПРЕДМЕТ:

Чл. 2. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между онлайн сайта SPLASHDesign.bg и неговите Потребители/Клиенти по повод сключване на договор за продажба на услуги от разстояние. В края на поръчката си, с клик върху „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”, Вие давате своето съгласие.

2.1 С приемане на общите условия Потребителят/клиентът декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще подпише декларация за информирано съгласие.

Чл. 3. Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която се предлагат на Потребителите на сайта Услуги.

Чл. 4. Всеки Потребител на сайта декларира, че е съгласен с правилата за защита на личните данни и настоящите Общи условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва, че доброволно предоставя на “ СПЛАШДизайн Студио ” ЕООД необходимите лични данни с цел сключване на договора, счетоводна отчетност и осъществяване на услугата.

Чл. 5. Поръчки за стоки могат да се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

IIІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 6. Следните понятия имат посоченото по-долу значение в настоящите общи условия, освен ако изрично не е указано друго:

– „Дружество“ – Понятието обозначава юридическото лице “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД, наричано още с търговската марка SPLASHDesign.bg или  с адреса на уеб платформата SPLASHDesign.bg, като термините следва да се разглеждат като взаимозаменяеми.

-„Организатор“– Понятието обозначава юридическото лице “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД, наричано още с търговската марка SPLASHDesign.bg или  с адреса на уеб платформата SPLASHDesign.bg , като термините следва да се разглеждат като взаимозаменяеми.

– „Web сайт” или „сайт” – Набор от Web страници и други файлове, свързани помежду си под домейн SPLASHDesign.bg;

– „Web страница” – Комбинация от различни блокове текст, хипер връзки към други страници и мултимедийни ефекти във файлов формат HTML (hyper-text markup language), който се идентифицира с http протокол. Всяка страница може да съдържа комбинация от текст и изображения;

– „Потребител” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта, директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове;

– „Клиент” – Потребител на сайта, който се е възползвал от конкретна оферта за стока / услуга , предлагана на сайта;

– „Услуга” – понятието има значението на „услуга” по смисъла на § 13, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, като се има предвид всяка услуга, предлагана чрез сайта SPLASHDesign.bg;

– „Договор за Услуга от разстояние” – всеки договор, сключен между “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД и Потребител/Клиент като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на онлайн платформата SPLASHDesign.bg;

– „Общи условия” – настоящите общи условия, които намират приложение при всички случаи на сключване на договори за услуги от разстояние чрез използване на интернет платформата SPLASHDesign.bg;

– „Цена” – е цената на услугата/услугите, посочена на интернет страницата на SPLASHDesign.bg.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

Чл. 7. Сключването на договор за продажба на услуги от разстояние се осъществява през интернет страницата на “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД  ООД SPLASHDesign.bg  и резервационната система там. Освен при изрично изискване от страна на Клиента, договор на хартиен носител не се предоставя. Разходите (пощенски, транспортни) по получаването на договор на хартиен носител при направено изрично искане от Клиента са за негова сметка.

7.1. При резервиране на услуга, Потребителят/Клиентът избира кои услуги иска да поръча и заплати, като след извършване на заплащане, получава на електронната си поща електронен документ с уникален номер, който служи като доказателство за сключен договор между “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД и Клиента.

7.1.1. Уникалният номер на документа трябва да бъде представен на мястото за извършване на услугата.

7.1.2 При възникнала невъзможност за явяване в уречения ден и час за извършване на услугата, Клиентът трябва да уведоми “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД минимум 24 часа предварително, за да промени резервацията за следващ свободен и удобен ден и час. При неизпълнение на това условие, заплатената сума не се възстановява.

7.1.3. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД ще се свърже с Клиента при внезапна промяна в обстоятелствата или друга причина, възпрепятстваща извършването на услугата.

7.2. Извършването на услугата се провежда след предварително уточнаване на ден и час.

7.3. В случай, че лицето, което ще се възползваот услугата, не е пълнолетно, същото следва задължително да се яви с придружител – пълнолетно лице – родител или изрично упълномощено от родител трето лице. При неизпълнение на това условие “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД има право да откаже да извърши услугата.

7.4. Всеки договор влиза в сила от момента на попълване на заявката от страна на Потребителя и се счита за приключен с изпълнението му или с прекратяването му от една от страните по реда, предвиден в настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия са неразделна част от договора, който се подписва при поръчка чрез сайта.

7.5. Потребителят/клиентът е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

7.6 . При направена поръчка Потребителят/клиентът се задължава да уведоми Търговеца в случай, че не получи потвърждение за поръчката си на посочения от него имейл.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ WEB САЙТА SPLASHDesign.bg

Чл. 8. Всеки Потребител/Клиент има право да разглежда и да поръчва обявените услуги на интернет страницата SPLASHDesign.bg.

Чл. 9. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до Търговеца се счита за отделeн договор. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявената от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Чл. 10. Всеки Потребител или Клиент има право да се информира за своята поръчка. Клиентът има право да получи информация, касаеща предоставяната услугата предварително – чрез запитване по електронен път, телефон или на живо, както и необходимата информация за осъществяване на Услугата.

Чл. 11. Всеки клиент, в момент на закупуване на дадена услуга от електронния магазин, изразява своето съгласие с настоящите Общи условия за ползване на SPLASHDesign.bg. Това става автоматично преди финализирането на заявката, с отбелязване на полето „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”. В противен случай, Потребителят не може да премине към плащане на избраната/ите услуга/и. Съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис това представлява валидно волеизявление от страна на Потребителя, водещо след себе си до обвързващи го последици.

Чл. 12. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане и при наличие на предварително приемане на общите условия за ползване на сайта, за валидно ще се счита заявлението за плащане, направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

Чл. 13. За да бъде закупена определена стока / услуга, е необходимо Потребителят да направи заявка за закупуването й, посредством натискане върху бутона КУПИ. След това потребителят сам избира най-удобния за него начин на плащане.

Чл. 14. Избор на начин за плащане:

Клиентът има няколко варианта да заплати желания от него продукт:

– Касово плащане в клон на произволно избрана търговска банка по сметката на “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД, след потвърждение на имейл.

– За клиентите, притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметката на “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД, след потвърждение на имейл.

ЗАБЕЛЕЖКА:

–         Цените на Стоките/Услугите са в български лева с включенен ДДС;

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС;

VI. ОТКАЗ ОТ УСЛУГАТА И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 15. Потребителят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние, по реда на чл. 17 от настоящите Общи условия в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на Услугата, но не по-късно от 24 часа преди определените дата и час на осъществяване на услугата.

Чл. 16. При отказ на Клиента от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние, същият следва да заплати всички ползвани Услуги до момента на отказа съгласно действащия ценоразпис на “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД в случай че има такива.

Чл. 17. Отказът на Клиента/Потребителя от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

17.1. Когато Клиентът/Потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, същият следва да информира “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД за решението си преди изтичане на срока по чл. 16 от настоящите общи условия, като попълни и изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП  , описан в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 от настоящите общи условия, или като заяви решението си недвусмислено по друг начин на следния имейл адрес: studio@splashdesign.bg

17.2. Срокът по чл. 15 се счита за спазен, ако писменото уведомление по чл. 17.1 е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

Чл. 18. При всички случаи, когато “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД следва да възстанови суми по сключен договор за продажба на услуги от разстояние, Потребителят/Клиентът изрично и писмено чрез изпращане на електронно писмо на адрес: следва да предостави информация за банков превод. Това може да стане едновременно с подаване на изявлението за отказ от договора. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД възстановява сумата по  предоставената от Потребителя/Клиента банкова сметка в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на коректна информация относно банков превод.

Чл. 19. При посочени неверни или неточни данни за предоставяне на услугата, “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД е освободено от всякаква отговорност и каквито и да са задължения за изпълнение на поръчката, като има право да задържи заплатената за услугата сума.

Чл. 20. Когато Клиентът не се яви посочените дата и час “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД има право да задържи пълния размер на платените от Потребителя/Клиента суми.

Чл. 21. Когато Клиентът откаже да се възползва от услугата извън сроковете по чл. 15 от настоящите Общи условия, “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД има право да задържи пълния размер на платените от Потребителя/Клиента суми.

Чл. 22. Потребителят/Клиентът има право на рекламация по общия ред съгласно Закона за защита на потребителите.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЛАШДизайн Студио” ЕООД

 Чл. 23. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД има право да запазва информация и материали, разположени на сайта SPLASHDesign.bg.

Чл. 24. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД има право да спира, променя и добавя услуги по всяко време, без да уведомява допълнително своите Потребители/Клиенти. Сключените вече договори не се засягат от извършените промени. Всички нови услуги заемат началните позиции в сайта, а тези, които са с процент отстъпка – имат надпис ПРОМО. Сайтът и неговите администратори си запазват правото да правят промоционални отстъпки по всяко време, както и да ги премахват.

Чл. 25. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД се задължава да извърши качествено и с грижата на добър търговец избраната/ите от Потребителя/Клиента услуга/и, както и да се грижи за безопасността на Клиента при осъществяването й/им.

Чл. 26. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД може да поиска допълнително потвърждение за заявяването на съответната услуга или състоянието на Клиента с оглед осъществяването на услугата, включително по телефон, имейл. В случай че не бъде предоставена изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление, като съответно приложение намира чл. 20. от настоящите Общи условия.

Чл. 27. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД си запазва правото във всеки един момент без предварително предупреждение да извършва промени или допълнения в общите условия за ползване на сайта.

Чл. 28. Администраторите на  SPLASHDesign.bg  имат право да премахват без предупреждение профила, както и да ограничават бъдещия достъп на Потребител, който нарушава общите правила за ползване на сайта, или по какъвто и да е начин създава смущения в нормалната работа на сайта или във всеки друг случай, в който екипът на SPLASHDesign.bg сметне това за уместно.

 Чл. 29. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД не носи отговорност за вреди:

–          Настъпили при временна или продължителна недостъпност на онлайн платформата на сайта по причини, които не са следствие от виновно поведение на служители на сайта.

–          Настъпили вследствие виновно поведение на самия Потребител, касаещи неизпълнение на задължението му да съхранява своите лични потребителско име и парола на сайта по начин, недопускащ достъп на трети лица до тях. SPLASHDesign.bg    не носи отговорност за изгубени данни по време на преноса на информация в Интернет.

Чл. 30. . “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД защитава личните данни на Потребителя и/или на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за сключване на договор.

Чл. 31. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, . “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите му актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 32.  . “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато същата информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация. В този случай . “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VІII . ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 33. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни – име, имейл, телефон и адрес за доставка. По силата на регистрацията си в сайта Потребителят изразява изричното си съгласие да предостави личните си данни, както и същите да бъдат ползвани за целите на договора за извършване на услугата.

Чл. 34. Потребителят дава своето съгласие  SPLASHDesign.bg  да съхрани неговите лични данни за период от една година. След този период данните ще бъдат архивирани и обобщени като статистическа информация, а отделните лични данни – заличени.

Чл. 35. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД спазва всички разпоредби, свързани с личните данни на своите потребители и клиенти, спрямо Общия регламент относно защитата на личните данни на Европейския парламент и на Съвета (Регламнет (ЕС) 2016/679″. СПЛАШДизайн Студио” ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на потребителите, като те няма да бъдат предоставяни на трети лица и ще бъдат използвани само и единствено за целите, предвидени в договора. По силата на закона, “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД е длъжно да предостави личните данни при изискване от държавни органи или длъжностни лица, който са оправомощени да събират такава информация с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

Допълнитено информция се намира в раздел XI. ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ И РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 36. “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД притежава всички права върху целия уеб сайт, както и върху описанията, снимков материал и всички негови елементи. При копиране или използване на какъвто и да е елемент от сайта SPLASHDesign.bg  , без наше разрешение, нарушителите подлежат на санкции, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

IХ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2019 г.

Чл. 38. При промяна на настоящите Общи условия “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет в срок до 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. Когато промените са предвидени в нормативен акт, те влизат в сила от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт.

X. ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ И РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Чл. 39 Правила и политика за съхранение на лични данни и Европейския парламент и на Съвета – Регламент (ЕС) 2016/679

39.1.   SPLASHDesign.bg  спазва всички разпоредби, свързани с личните данни на своите клиенти, спрямо Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент и на Съвета – Регламент (ЕС) 2016/679, засягащ обработването, съхранението и заличаването на лични данни.

39.2. Търговецът има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители и Клиенти, независимо дали са регистрирани на SPLASHDesign.bg

39.3.  Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Дружеството, освен в случай на изрино несъгласие на Потребителя, изпратено на следния имейл адрес studio@splashdesign.bg

Чл. 40.  Задължения на Организатора

–         Да съхранява и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, при изричното съгласие на собствениците им само и изключително за извършване на услугата и изготвяне на статистика за употребата ѝ.

–         Под термина „лични данни“ разбираме: име и фамилия, телефон, имейл, адрес за доставка.

–         Да осигури защита на достъпа до тях от нежелани или недобронамерени трети лица.

–         Да предоставя данни към трети лица (куриери, доставчици) само за осъществяване на поръчки и ако това се налага за извършване на услугата. Потребителите имат право да поискат сведения за тези трети лица, които имат достъп до техните лични данни.

–         Данните са защитени с потребителско име и криптирана парола. Достъп до тях имат администраторите на уеб сайта. Достъп до собствените си данни имат и регистрираните с потребителско име и парола потребители.

–         Да предоставя достъп на потребители до техните данни при желание от тяхна страна, да коригира или заличи при изрично желание от страна на потребителите. 

–         Да предоставя по всяко време на потребителите достъп до въведените лични данни.

–         Да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 24 ч.

–         Да изтрие данните на клиентите в рамките на 48 часа, след заявка от тяхна страна. За да бъде направена такава, моля изпратете електронно писмо на studio@splashdesign.bg със заглавие „Изтриване“.

–         При нарушаване неприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД  да уведоми компетентните органи (в случая Комисия за защита на личните данни) ,  както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

–         По силата на закона да предостави лични данни на компетентните държавни органи, без да уведомява техните собственици, в случай, че тези данни са изискани

Чл. 41. Споделяне и разкирване на Вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

SPLASHDesign.bg  не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

–         Google със съответните свои продукти: Google Analytics

Чл. 42. Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в облачни сървъри. Наш партньор в тази технология е superhosting.bg.  Повече за защитата и съхранението на Вашите данни в сървъра може да научите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data

Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, които работят за “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация.

Чл. 43. Колко време съхраняваме информацията:

Съхраняването на данните е за неограничен период и продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

Чл. 44. Права на субектите на данни според GDPR

–         Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

–         Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.

–         Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

–         Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

–         Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

–         Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

–         Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

–         Данни като IP адреси, които могат да бъдат засечени, но не могат да бъдат свързани с конкретни лица или друга информация за тях НЕ се съхраняват от “ СПЛАШДизайн Студио” ЕООД и се класифицират като “анонимни” данни. Изключение се допуска, когато се установи злонамерена хакер или друга атака, идваща от определен IP адрес и трябва да се уведомят съответните органи.

Контакти:

„СПЛАШДизайн Студио” ЕООД
ЕИК/ПИК 205859690
област София, община София, гр. София 1000
ж.к. Белите Брези бл. 11
Тел. 0894636228
Email: studio@splashdesign.bg